Disclaimer

Alle rechten op de inhoud van deze internetsite met de domeinnaam fonkjobs.nl berusten bij Fonk Media B.V., voorzover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op fonkjobs.nl

Eigendomsrechten
Gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van Fonk Media B.V. en haar toeleveranciers op de inhoud van fonkjobs.nl en bovenvermelde producten, zowel in haar geheel, als gedeelten daaruit, dan wel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie, ongeacht of zodanige daarop gebaseerde en/of ontleende informatie (mede) het product is van een bewerking, veredeling of prestatie door een ander dan Fonk Media B.V. c.q. haar toeleveranciers.

  • Gebruiker mag de inhoud van fonkjobs.nl en bovenvermelde producten slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken.
  • Gebruiker mag de inhoud van fonkjobs.nl en bovenvermelde producten slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken. Het is gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit fonkjobs.nl zonder toestemming van de uitgever openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking te integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen te verschijnen of anderszins openbaar te maken.


Informatie
Mocht je vragen hebben over deze disclaimer of over fonkjobs.nl, kun je contact opnemen met:

Fonk Media B.V.
Redactie fonkjobs 
Postbus 66 
1398 ZH Muiden
tel: 0294 262360
info@fonkonline.nl